Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)


Lời giải chi tiết 1.  Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4 và các ví dụ dưới đây, hãy lập bảng tống kết về tác dụng của dấu gạch ngang: a) Chú hề vội tiếp lời : - ...