Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) – Tuần 32 Tiếng …


Lời giải chi tiết 1. Có thể đặt dấu chấm hay dấu phẩy vào những chỗ nào ở hai bức thư trong mẩu chuyện sau ? Dấu chấm và dấu phẩy Có lần, nhà văn nổi tiếng Bớc-na Sô nhận...