Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ


Lời giải chi tiết 1. Lập bảng phân loại các từ trong khổ thơ sau đây theo cấu tạo của chúng. Biết rằng các từ đã được phân cách với nhau bằng dấu gạch chéo.Hai / cha con / bước /...