Luyện từ và câu: Quan hệ từ


Phương pháp giải - Xem chi tiết GHI NHỚ 1. Quan hệ từ là nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay,...