Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ – Tiết 1 – Tuần 16 – Tiếng Vi…


Lời giải chi tiết 1. Tìm những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau:a) Nhân hậub) Trung thựcc) Dũng cảmd) Cần cùTrả lời:a) Nhân hậu* Đồng nghĩa: nhân ái, nhân từ, nhân đức, phúc hậu…* Trái nghĩa: bất...