Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ – Tiết 2 – Tuần 16 – Tiếng Vi…


Lời giải chi tiết 1. Tự kiểm tra vốn từ của mình.a. Xếp các tiếng sau đây thành những nhóm đồng nghĩa: đỏ, trắng,  xanh, hồng, điều, bạch, biếc, đào, lục, sonb. Tìm các tiếng cho trong ngoặc đơn thích hợp...