Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ – Tiết 2 – Tuần 16 VBT Tiếng Việt 5


Luyện từ và câu - Tổng kết vốn từ1. Tự kiểm tra vốn từ của mình:a)    Xếp các tiếng sau đây thành những nhóm đồng nghĩa: đỏ, trắng, xanh, hổng, điều, bạch, biếc, đào, lục, son.b)    Điền mỗi tiếng sau...