Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ – Tuần 15 – Tiếng Việt 5


Lời giải chi tiết 1. Liệt kê các từ ngữ:a) Chỉ những người thân trong gia đình.b) Chỉ những người gần gũi em trong trường học.c) Chỉ các nghề nghiệp khác nhau.d) Chỉ các dân tộc anh em trên đất nước...