Luyện từ và câu: Từ đồng âm


Lời giải chi tiết I. Nhận xét 1. Đọc các câu sau đây: a) Ông ngồi câu cá. b) Đoạn văn này có 5 câu. 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của mỗi từ câu ở bài tập...