Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa


Lời giải chi tiết I - Nhận xét1. So sánh nghĩa của các từ in đậm trong mỗi ví dụ sau:a)  Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây...