Luyện từ và câu – Từ nhiều nghĩa


Luyện từ và câu - Từ nhiều nghĩaI. Nhận xét1. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B:2. Nghĩa của các từ răng, mũi, tai trong khổ thơ sau có gì khác với nghĩa...