Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa


Phương pháp giải - Xem chi tiết GHI NHỚ Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển, nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có một mối liên hệ với nhau....