Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa


Lời giải chi tiết I. Nhận xét1. So sánh nghĩa của các từ in đậm:Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh...