Luyện từ và câu – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


1. Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp: đất nước, dựng xây, nhà nước, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn. Những từ cùng nghĩa với Tố quốc……………………………………………Những từ cùng nghĩa với bảo vệ……………………………………………Những tù cùng...