Lý thuyết Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN


  I. Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEANNăm 1967, tại Băng Cốc (Thái Lan), 5 nước: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po đã kí tuyên bố về việc thành lập “Hiệp hội các nước Đông Nam Á” viết tắt là ASEAN. Đây là một trong những sự...

  I. Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN

  Năm 1967, tại Băng Cốc (Thái Lan), 5 nước: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po đã kí tuyên bố về việc thành lập “Hiệp hội các nước Đông Nam Á” viết tắt là ASEAN. Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa trong lịch sử khu vực này.

  Số lượng thành viên của ASEAN ngày càng tăng: năm 1984 kết nạp Bru-nây, năm 1995: Việt Nam, năm 1997: Mi-an-ma và Lào, năm 1999 là Cam-pu-chia.

  1) Các mục tiêu chính của ASEAN

  Lý thuyết Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN

  2) Cơ chế hợp tác của ASEAN

  Các nước ASEAN có cơ chế hợp tác rất phong phú, đa dạng:

  Lý thuyết Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN