Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số


Đề bàiViết một biểu thức đại số của hai biến x, y thỏa mãn từng điều kiện sau:a) Biểu thức đó là đơn thức.b) Biểu thức đó là đa thức mà không phải là đơn thức.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiTính giá trị mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z =- 2.a)2xy(5x2y+ 3x – z);                           b)xy2 + y2x3 + z3x4.Phương pháp giải - Xem chi tiếtThay giá trị tương ứng của x, và y vào...
Đề bàiHãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc nhân đơn thức với đơn thức.Lời giải chi tiết     5xyz 5x2yz  =  25x3y2z2 15x3y2z  = 75x4y3z2 15x4yz  =...
Đề bàiCó hai vòi nước: vòi thứ nhất chảy vào bể A, vòi thứ hai chảy vào bể B. Bể A đã có sẵn 100 lít nước. Bể B chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 30...
Đề bàiTính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được.a) \({1 \over 4}x{y^3}\) và \(- 2{x^2}y{z^2}\)b) \( - 2{x^2}yz\) và \( - 3x{y^3}z\)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng qui tắc nhân đơn thức với...
Đề bàiCho hai đa thức:\(P\left( x \right) = {x^5} - 3{x^2} + 7{x^4} - 9{x^3} + {x^2} \)\(- {1 \over 4}x\)\(Q\left( x \right) = 5{x^4} - {x^5} + {x^2} - 2{x^3} + 3{x^2}\)\( - {1 \over 4}\)a) Sắp xếp các...
Đề bàiCho đa thức: \(M(x) = 5{{\rm{x}}^3} + 2{{\rm{x}}^4} - {x^2} + 3{{\rm{x}}^2} - {x^3}\)\( - {x^4} + 1 - 4{{\rm{x}}^3}\)a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.b) Tính M(1) và M(-1)c)...
Đề bàiHãy viết các đơn thức đồng dạng với đơn thức x2y sao cho tại x = -1 và y = 1, giá trị của các đơn thức đó là số tự nhiên nhỏ hơn 10.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiTrong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức đó?a) A(x) = 2x - 6;-303 b) B(x) =  3x + \({1 \over 2}\) \( - {1 \over 6}\) \( - {1 \over 3}\) \({1 \over 6}\) \({1 \over 3}\)c)M(x)...
Đề bàiBài 1: Cho \(f(x) = 9 - {x^5} + 4{\rm{x}} - 2{{\rm{x}}^3} + {x^2} - 7{{\rm{x}}^4};\)        \(g(x) = {x^5} - 9 + 2{{\rm{x}}^2} + 7{{\rm{x}}^4} + 2{{\rm{x}}^3} - 3{\rm{x}}\).a) Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm...
Đề bàiBài 1: Cho các đa thức:\(f(x) = {x^3} - 2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 1;g(x) = {x^3} + x - 1;h(x) = 2{{\rm{x}}^2} - 1.\)a) Tính \(f(x) - g(x) + h(x).\)b) Tìm x sao cho \(f(x) - g(x) + h(x)...
Đề bàiBài 1: Cho hai đa thức: \(A = 7{{\rm{a}}^2} - 4{\rm{a}}b - {b^2};B = 2{{\rm{a}}^2} - ab + {b^2}.\)a) Tính \(A + B\).b)  Tính \(A - B\).Bài 2: Tìm nghiệm của đa thức:a) \(5{\rm{x}} + 3(3{\rm{x}} + 7) -...
Đề bàiBài 1: Cho hai đa thức: \(P =  - 2{{\rm{x}}^3} + x{y^2} + 3{\rm{x}};Q = 3{{\rm{x}}^3} - x{y^2} + 4{\rm{x}}.\)a) Tính \(P + Q\).b)  Tính \(P - Q\).Bài 2: Cho hai đa thức: \(f(x) = {x^3} + {x^2} +...
Đề bàiBài 1: Cho \(A = 2{{\rm{a}}^2} + ab - {b^2} - ( - {a^2} + {b^2} - ab);\)                 \(B = 3{{\rm{a}}^2} + {b^2} - (ab - {a^2})\).a) Tính \(A + B\).b) Tính...
Đề bàiBài 1: Thu gọn hệ số và bậc của đơn thức:a) \( - 2{1 \over 5}x{y^3}\left( {{{ - 25} \over {11}}{x^3}{y^2}} \right)\);b) \({\left( { - {4 \over 5}{x^2}{y^5}} \right)^2}{\left( {{5 \over 2}{x^4}y} \right)^3}.\)Bài 2: Cho đa thức: \(A(x) =...