Tập đọc: Cái gì quý giá nhất


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc -  Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. -  Chú ý phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật (Hùng, Quý, Nam, Thầy giáo.) 2. Giải thích từ:...