Tập đọc: Cao Bằng


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi Cao Bằng - mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những người dân mến khách, đôn hậu đang gìn giữ biên cương của Tổ quốc. Lời giải chi...