Tập đọc: Chuỗi ngọc lam


Lời giải chi tiết 1. Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai? Em có đủ tiền mua chuỗi ngọc không? Chi tiết nào cho biết điều đó?Trả lời:- Cô bé Gioan mua chuỗi ngọc lam để tặng chị...