Tập đọc: Công việc đầu tiên


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm, muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng. Lời giải chi tiết 1. Công việc đầu...