Tập đọc: Cửa sông


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Qua hình ảnh cửa sông, tác giả ngợi ca tình cảm thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn. Lời giải chi tiết 1. Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ...