Tập đọc: Ê-mi-li, con


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc Giọng xúc động, trầm lắng. Chú ý đọc đúng các tên riêng nước ngoài (Ê-mi-li con, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn, phô- tô mác, Oa-sinh-tơn), nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ, các...