Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân


Lời giải chi tiết 1. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu ?Trả lời:Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên sông...