Tập đọc: Lòng dân


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc Đọc đúng một văn bản kịch. -  Ngắt giọng, phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật. -  Đúng ngữ điệu các loại câu kể, câu hỏi,...