Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê – đê


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Người Ê-đê từ xưa đã có luật tục quy định, xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. Từ luật tục của...