Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường


Lời giải chi tiết 1. Ông Lìn đã làm thế nào để đưa nước về thôn?Trả lời:Ông lần mò trong rừng cả tháng tìm nguồn nước, rồi cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần bốn cây số nương...