Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Lời giải chi tiết 1. Anh Lê, anh Thành đều là...