Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Biểu dương một công dân yêu nước, một nhà tư sản đã trợ giúp Cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kì Cách mạng gặp khó khăn về...