Tập đọc: Những con sếu bằng giấy


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc Chú ý đọc đúng tên người, tên địa lý nước ngoài. Đọc diễn cảm bài văn với giọng điệu trầm buồn, nhấn mạnh những từ ngữ miêu tả hậu quả...