Tập đọc: Những người bạn tốt


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc -   Đọc lưu loát, trôi chảy, chú ý đọc đúng những từ phiên âm nước ngoài; A-ri-ôn, Xi-xin -   Diễn cảm bài văn bằng giọng kể sôi nổi, hồi hộp....