Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc Đọc trôi chảy, lưu loát. Chú ý đọc đúng các phiên âm và tên riêng (A-pác-thai, Nen-xơn Man-đê-la). Diễn cảm thể hiện sự bất bình với chế độ phân biệt...