Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc -  Lưa loát, trôi chảy, chú ý đọc đúng các tiếng phiên âm. -  Diễn cảm đúng với nội dung câu chuyện và tính cách nhân vật: cụ già điềm...