Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ - một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. Lời giải chi tiết 1. Khi...