Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền


Lời giải chi tiết 1. Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?Trả lời:Đó là những chi tiết:- Nghe tin con của người thuyền chài bị bệnh...