Tập đọc: Trí dũng song toàn


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài. Lời giải chi tiết...