Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc -  Đọc trôi chảy, lưu loát bài văn. -  Giọng rõ ràng rành mạch mang tính thông báo, đúng với nội dung văn bản khoa học. 2. Giải thích từ:...