Tập đọc: Út Vịnh


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi Út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ.  Lời giải...