Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp


Lời giải chi tiết I. Nhận xét:1. Đọc biên bản: (Biên bản Đại hội chi đội ở SGK, trang 140 - 141)Trả lời:Đọc giọng to, rõ 2. Trả lời câu hỏi:a) Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?b) Cách...