Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại – Tuần 25 Tiếng Việt 5


Lời giải chi tiết  1. Đọc đoạn trích sau của truyện Thái sư Trần Thủ Độ: Có lần, Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông, muốn xin riêng cho một người làm chức câu đương. Trần Thủ Độ bảo người ấy:...