Tập làm văn: Tập viết đối thoại


Lời giải chi tiết 1. Đọc đoạn trích dưới đây của truyện Thái sư Trần Thủ Độ :Linh Từ Quốc Mẩu ngồi kiệu đi qua chỗ thềm cấm, bị một người quân hiệu ngăn lại. Về nhà, bà khóc :-  Tôi là...