Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 – Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 – Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Thực hành 1 trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng.

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Đoạn thẳng MN

Đoạn thẳng CD

Đoạn thẳng DP

Đoạn thẳng KH

Điểm E, điểm T

Thực hành 2 trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 1 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Quan sát hình, em thấy độ dài đoạn thẳng DE là 4 – 1 = 3 cm. Vậy em điền như sau:

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 2 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Thực hành 3 trang 24 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng.

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 3 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Đoạn thẳng AB dài …… cm.

Đoạn thẳng BC dài …… cm.

Đoạn thẳng AC dài …… cm.

Trả lời:

Em đo độ dài từng đoạn thẳng theo các bước sau:

Đặt thước kẻ dọc theo đoạn thẳng, một đầu của đoạn thẳng trùng với số 0 ghi trên thước. Đầu kia trùng với vạch số mấy thì đó là độ dài của đoạn thẳng vừa đo.

Em ghi kết quả vào chỗ chấm như sau:

Đoạn thẳng AB dài 7 cm.

Đoạn thẳng BC dài 3 cm.

Đoạn thẳng AC dài 10 cm.

Thực hành 4 trang 25 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Dùng thước thẳng vẽ một đoạn thẳng.

Mẫu: Vẽ đoạn thẳng dài 4 cm.

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 4 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Em hãy vẽ một đoạn thẳng có độ dài 10cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó.

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Số bị chia – số chia – thương trang 22 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em thực hiện vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm theo các bước như sau:

Bước 1: Vẽ hai điểm cách nhau 10 cm.

Bước 2: Nối hai điểm.

Học sinh tự thực hành.

Luyện tập 1 trang 25 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 5 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

…… đoạn thẳng                 …… đoạn thẳng                    ……đoạn thẳng

Trả lời:

Hình vẽ thứ nhất gồm 4 đoạn thẳng là đoạn thẳng AB, BC, CD, AD.

Hình vẽ thứ hai gồm 3 đoạn thẳng là MN, ML, LN.

Hình vẽ thứ ba gồm 6 đoạn thẳn là OS, OT, ST, TV, VR, SR.

Em điền kết quả như sau:

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 6 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

       4 đoạn thẳng                  3 đoạn thẳng                          6 đoạn thẳng

Luyện Tập 2 trang 25 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Hai chú sên ở cách nhau 10 cm đang bò về phía nhau. Sên Xanh đã bò được 5 cm, Sên Vàng đã bò được 3 cm.

a) Vẽ đoạn thẳng AC dài 10cm.

b) Trên đoạn thẳng AC, xác định vị trí mỗi chú sên sau khi bò được 5 cm và 3 cm.

c) Đo để biết được rằng hai chú sên cách nhau bao nhiêu xăng-ti-mét.

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 7 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Em vẽ đoạn thẳng AC dài 10 cm: Vẽ hai điểm A và C cách nhau 10 cm, sau đó nối hai điểm A và C. Em vẽ được đoạn thẳng AC dài 10 cm.

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể trang 111, 112 - Chân trời sáng tạo

b) Xác định vị trí của chú sên bò từ điểm A:

Chú sên bò từ điểm A bò được 5 cm.

Em dùng thước đo độ dài, vẽ một điểm cách điểm A một khoảng 5 cm. Đó là vị trí của chú sên bò từ điểm A sau khi bò được 5 cm.

Em dùng thước đo độ dài, vẽ một điểm cách điểm C một khoảng 3 cm. Đó là vị trí của chú sên bò từ điểm C sau khi bò được 3 cm.

Em điền kết quả như sau:

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 8 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

c) Dùng thước đo độ dài, đặt vị trí vạch số 0 trên thước trùng với điểm chú sên 5 cm từ điểm A, đầu còn lại là vị trí chú sên bò 3 cm từ điểm C. Em đọc số ghi trên thước.

Kết quả như sau:

Hai chú sên cách nhau 2 cm.

Trò chơi trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Các bạn đi đâu?

Mỗi học sinh dùng một vật nhỏ (cúc áo,…) di chuyển theo hiệu lệnh của người hướng dẫn (giáo viên hoặc học sinh).

Ví dụ: bạn Kiên đi đâu?

Người hướng dẫn: Xuống dưới 5 cm, sang trái 2 cm, xuống dưới 2 cm, sang phải 4 cm, xuống dưới 7 cm, sang trái 5 cm.

Cả lớp: Bắt được con sâu!

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 9 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Khám phá trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Em có biết hoa sen, gương sen, hạt sen không?

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 10 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Gương sen này có bao nhiêu hạt sen?

toan lop 2 diem – doan thang trang 24 25 26 27 chan troi sang tao 11 - Toán lớp 2 Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25, 26, 27 - Chân trời sáng tạo

Đếm: Có ……… hạt sen

Trả lời:

Gương sen này có 23 hạt sen (đếm).

Hoạt động thực tế trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Bảng nhân 5 trang 16, 17 - Chân trời sáng tạo

Tìm các hình ảnh đoạn thẳng ở nhà em.

Trả lời: 

Có nhiều hình ảnh đoạn thẳng ở nhà em, chẳng hạn

– Chiếc đũa

– Chân bàn

– Ống nước…