Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 – Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 – Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Thực hành 1 trang 13 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Gọi tên các thành phần của phép tính.

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

• Đối với phép tính: 14 + 75 = 89, ta có

14 và 75 là các số hạng; 89 là tổng.

• Đối với phép tính: toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 1 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo, ta có

5 và 32 là các số hạng; 37 là tổng.

Thực hành 2 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính tổng của các số.

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 2 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

a) 4 và 5

b) 30 và 10

c) 52, 41 và 6

Trả lời:

Em có thể đặt tính theo hàng ngang hoặc theo hàng dọc và tính được kết quả như sau:

a) 4 + 5 = 9

b) 30 + 10 = 40

c) 52 + 41 + 6 = 93 + 6 = 99

Luyện tập 1 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đặt tính rồi tính tổng.

a) Các số hạng là 43 và 25.

b) Các số hạng là 55 và 13.

c) Các số hạng là 7 và 61.

 Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau: chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Sau đó, em lần lượt cộng từ phải sang trái (cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi cộng các chữ số hàng chục)

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91 - Chân trời sáng tạo

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 3 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Luyện Tập 2 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 4 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Quan sát hình, em nhận thấy:

a) Số ghi ở viên gạch phía trên bằng tổng hai số ở hai viên gạch hàng dưới. (4 = 3 + 1; 5 = 1 + 4)

Số ghi ở viên gạch màu tím là: 4 + 5 = 9

b) Tương tự câu a, em tìm các số còn thiếu trong mỗi viên gạch

Em ghi kết quả như sau:

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 5 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 3 trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Biết ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 10.

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 6 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Quan sát hình, em nhận thấy:

Ba số trong hàng hay cột đều có tổng bằng 10.

Em tìm được các số điền vào dấu ? theo thứ thứ tự từ trái sang phải.

Hàng ngang 2 + 5 + ? = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 3.

Hàng dọc: 3 + 4 + ? = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 3.

Hàng ngang 3 + 7 + ? = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 0.

Hàng ngang 1 + 8 + ? = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 1.

Hàng dọc 1 + ? + 6 = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 3.

Hàng ngang 6 + ? + 4 = 10, em tìm được số hạng trong dấu ? là 0.

Em điền như sau:

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 7 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 4 trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 1: 

Mỗi con vật che số nào?

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 8 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Quan sát hình mẫu, em thấy :

50 + 20 = 70,    20 + 40 = 60,  40 + 50 = 90

+ Mỗi số hạng trên vòng tròn bằng tổng hai số hạng phía trong vòng tròn liền kề với nó.

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Thừa số, tích trang 13 - Chân trời sáng tạo

+ Em tìm được số bị che bởi từng con vật như sau:

Hình 2

Con sóc: 30 + 41 = 71.

Con thỏ: 41 + 56 = 97.

Con nhím: 30 + 56 = 86.

Hình 3

Con gấu trúc: 25 + 12 = 37.

Con sư tử: 12 + 30 = 42.

Con voi: 25 + 30 = 55.

Em điền kết quả như sau:

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 9 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 5 trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Quan sát tranh.

a) Số?

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 10 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

b) Viết hai phép tính cộng theo tranh.

Trả lời:

a) Có 3 quả cam, 2 quả thanh long

Có tất cả 5 quả cả hai loại.

Em điền như sau:

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 11 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

b) 3 + 2 = 5

    2 + 3 = 5

Vui học trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 1: 

Nhận xét vị trí các số hạng.

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 12 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vị trí các số hạng được hoán đổi cho nhau nhưng kết quả tổng không thay đổi.

Luyện tập 6 trang 16 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số? (Theo mẫu)

Số hạng 17 22 20 80 28 0
Số hạng 22 17 80 20 0 28
Tổng 39

Trả lời:

Em thực hiện phép cộng theo từng cột, kết quả điền vào bảng như sau:

Số hạng 17 22 20 80 28 0
Số hạng 22 17 80 20 0 28
Tổng 39 39 100 100 28 28

Luyện tập 7 trang 16 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm trứng gà cho mẹ.

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 13 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Em thực hiện phép tính cộng trong từng quả trứng, được kết quả như sau:

2 + 6 = 8; 3 + 6 = 9; 1 + 5 = 6 ; 4 + 4 = 8; 8 + 1 = 9; 0 + 6 = 6

Em nối như sau:

toan lop 2 so hang – tong trang 13 14 15 16 chan troi sang tao 14 - Toán lớp 2 Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 - Chân trời sáng tạo