Tự kiểm tra – Ôn tập cuối năm – VBT Toán 3


Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.1. Số liền trước của 67 540 là:A. 67 550B. 67 530C. 67 541D. 67...