Tự kiểm tra – Phần 1 – VBT Toán 3


1. Đặt tính rồi tính:416 + 208692 – 235271 + 444627 – 3632. Tô màu \({1 \over 4}\) số bông hoa có trong mỗi hình:3. Một đội đồng diễn thể dục có 45 người xếp thành các hàng, mỗi hàng 5...