Tự kiểm tra – Phần 2 – VBT Toán 2


1. Tính nhẩm:7 ⨯ 8                                       36: 62 ⨯ 5                           ...