Tự kiểm tra – Phần 2 – VBT Toán 3


1. Tính nhẩm:6 ⨯ 4                                                7 ⨯ 37 ⨯ 5               ...