Tự kiểm tra – Phần 4 – VBT Toán 3


Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 1. Số liền sau của 75 829 là:A. 75 839B. 75 819C. 75 830D. 75...