Tuồng Sơn Hậu – Đào Tấn


      Trong số những vở tuồng của Đào Tấn sáng tác hoặc nhuận sắc, vở tuồng “ Sơn Hậu" là một kiệt tác nghệ thuật mang tính chất bi hùng hấp dẫn. Cấu trúc "Sơn Hậu" vô cùng...