Unit 1: A VISIT FROM A PEN PAL


Fill in the table with the words from the box. (Điền vào bảng với những từ trong hộp) a)   dollar                                                         f) Vientianeb)  Khmer,                                   ...
2. On what date did the following countries become members of the Association of South East Asian Nations or ASEAN? Match a country with a correct date and write a full sentence.( Vào ngày nào những nước dưới đây trở thành...
3. Complete the sentences using the following verbs in the correct form.(Hoàn thành các câu sử dụng dạng đúng của các động từ )advise (khuyên)receive (nhận)buy (mua)receive (nhận)forget (quên)return (trả lại)go (đi)send (gửi)meet (gặp)take (mang,dẫn)a) Nga recevived Jenny's letter a week ago. (Nga nhận được thư...
You are talking to a friend who has just come back from an overseas trip. Ask her/him about it. Write your questiion.( Bạn đang nói chuyện với một người bạn, người vừa mới trở về từ chuyến du lịch nước ngoài....
Add to the following list three more things about what you do today then compare with what your father did when he was at your age.( Điền thêm vào danh sách bên dưới 3 thứ về cái bạn làm hôm nay...
Use the following words to write sentences about what you did and what you did not do five years ago.( Sử dụng những từ bên dưới viết thành câu về cái mà bạn đã làm và không làm 5 năm trước đây)a)...
Write sentences beginning with ”I wish"( Viết câu bắt đầu bằng " Tôi ước"a) I do not know many English words (I need more words to talk with my friends).Example:I wish I knew more English words.b) My friend cannot stay with me...
Read the following part of a letter Luan’s pen pal wrote to him. Fill in each blank with the correct form of the given verb. The first one is done for you: ( Đọc phần bên dưới của lá thư mà bạn...
Put the following paragraphs in the correct order to complete the letter Ken sent to Chase. Then rewrite the letter in the space provided.( Sắp xếp đoạn văn sau theo đúng thứ tự để hoàn thành lá thư Ken gửi cho Chase. Sau đó...
Complete the letter below with the words in the box. There are more words than you need to complete the letter. Use each word only once.( Hoàn thành lá thư bên dưới với những từ trong hộp. Có nhiều từ...
Read the following passages about different places of interest around the world and choose the correct word to fill in each gap. Circle the letter A, B, C or D.( Đọc các bài văn dưới về những nơi khác thú vị...