Unit 1: BACK TO SCHOOL


Complete the speech bubbles. The first one is done for you.( Hoàn thành các bong bóng lời thoại. Cái đầu tiên được thực hiện cho bạn.)Đáp án b) Hi, I'm Hong. I'm from Ha Noi.c) Hello, I'm Ba. I'm from Da Nangd)...
Câu 1. Complete the speech bubbles. The first one is done for you.( Hoàn thành các bong bóng lời thoại. Cái đầu tiên được thực hiện cho bạn.)Đáp án b) Hi, I'm Hong. I'm from Ha Noi.c) Hello, I'm Ba. I'm from...
Introduce the people in the pictures in exercise 1. The first one is done for you.( Giới thiệu những người trong các hình ảnh trong bài tập 1. Ví dụ đầu tiên được thực hiện cho bạn.)a)   This is our...
Complete the conversations( Hoàn thành bài hội thoại)  a) Trung:Hi. My name’s Trung.Hong:................ to........... you, Trung. My............. Hong. Are you a............ Trung:Yes. I’m in.............. 7B.Hong:Oh, so............ b) David:Hi. My name’s David.Bill:Nice.................. you,...............  .............. Bill........ you a...........  student?David:Yes............. in......... 7D.Bill:Oh,............ I. Đáp án a) Trung:Hi....
Complete the sentences with lots of/a lot of, many, or any.( Hoàn thành các câu với lots of/a lot of, many, or any.)In Hoa’s old school in Hue, there are 8 classes. In her new school in Ha Noi, there are...
Put the verb in the correct form.( Cho dạng đúng của động từ )a)  Where............. (be) you from? - I....................... (be) from Viet Nam. ( Bạn từ đâu đến? - Tôi đến từ Việt Nam)b) How long.................. your journey to school....................... (take)?( Hành trình...
Circle the correct sentence.( Khoanh tròn câu đúng)1)           She/ stay/ uncle and family/ at the moment.a) She stays with her uncle and family at the moment.b) She staying with her uncle and his family at the moment.c) She’s staying with...
Look at the cards. Complete the conversations( Nhìn vào tấm thiệp. Hoàn thành đoạn hội thoại) a)  Interviewer:Good morning. What’s your name? • Thao:My name’s Thao. Interviewer:What.............. , Thao? Thao:It’s Tran. Interviewer:Thank you. Where.................? Thao:15 Le Loi Street, Da Nang City. Interviewer:What class.......................? Thao:I’m in class 7B. Interviewer:How.............? Thao:I’m 13. b)  Interviewer:Good morning. What’s your...
Câu 1. Look at the cards. Complete the conversations( Nhìn vào tấm thiệp. Hoàn thành đoạn hội thoại) a)  Interviewer:Good morning. What’s your name? • Thao:My name’s Thao. Interviewer:What.................................................................., Thao?Thao:It’s Tran. Interviewer:Thank you. Where........................................?Thao:15 Le Loi Street, Da Nang City.'Interviewer:What class...................................................?Thao:I’m in class 7B. Interviewer:How..............................................................?Thao:I’m 13. b)  Interviewer:Good morning....
Complete the card for yourself and write a similar conversation like the one in exercise 1.( Hoàn thành thẻ cho chính mình và viết một cuộc đối thoại tương tự như trong bài tập 1.) Đáp ánGợi ý làm theo mẫu sau:
Look at the results of the survey. Then write the answers to the questions.( Xem kết quả của cuộc khảo sát. Sau đó viết câu trả lời cho các câu hỏi)No.NameAgeAddressDistance to schoolMeans of transportLiving with1Tran Thanh An1415 Tran Hung Dao3...
Write similar questions and answers about Bao, Cuong, Du and Thu Ha.( Viết câu hỏi và câu trả lời tương tự về Bảo, Cường, Du và Thu Hà.)a)   ........................................b)   .........................................                           ...
Write the answers to the questions about yourself. ( Viết câu trả lời cho các câu hỏi về bản thân bạn.)a)   What is your name? ( Tên bạn là gì?)b)   How old are you? ( Bạn bao nhiêu tuổi? )c)  Where do you live?...
There is one mistake in each sentence. Underline then correct the mistakes.( Có một lỗi trong mỗi câu. Gạch dưới sau đó sửa lỗi.)  a) I from England.b) My name Mai.c) This is Paul. He teach French. d) - What is your addresses?-...
Read the dialogue, then complete the student card of Hieu.( Đọc hội thoại, sau đó điền đầy đủ thẻ học sinh của Hiếu.)  Family name:STUDENT CARD(1).................. Middle name: THUGiven name:(2)...................Grade:(3).....................Age:(4)....................School:Thuc Nghiem Secondary SchoolSchool address:        (5)......................Home address:(6)......................A: How do you...
Write WH-questions for the underlined parts. The first one is done for you.( Viết WH-câu hỏi cho các phần gạch chân. Ví dụ đầu tiên được thực hiện cho bạn.) a) My family and I live on 49 Hai Ba Trunq...